David Bradley 2007

David Bradley. 2007. East and Southeast Asia. In Moseley, Christopher (ed.), Encyclopedia of the World's Endangered Languages, 349-424. London & New York: Routledge.

@incollection{19425,
 address  = {London & New York},
 author   = {David Bradley},
 booktitle = {Encyclopedia of the World's Endangered Languages},
 editor   = {Moseley, Christopher},
 pages   = {349-424},
 publisher = {Routledge},
 title   = {East and Southeast Asia},
 year    = {2007},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\bradley_eseasia2007_o.txt},
 cfn    = {eurasia\bradley_eseasia2007_s.pdf},
 delivered = {eurasia\bradley_eseasia2007_s.pdf},
 fn     = {eurasia\bradley_eseasia2007_s.pdf, eurasia\bradley_east-southeast-asia2007.pdf, eurasia\bradley_eseasia2007_o.pdf, south_america\moseley_encyclopedia-endangered2007.pdf},
 hhtype   = {overview;socling},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Kaseng = Kasseng = Talieng [tdf], Sanda (Hanoid), Duota (Hanoid) = Honi [how], Yiche (Hanoid) said to be 90 percent (p.c. Hsiu 2015) lexicostatistically similar to standard Hani [hni], Meng included in Hani-lives in Shuangjiang County in western Yunnan, Meng (the other) are in Xichou County in southeastern Yunnan, Anung, Baima, Choyo (Queyu), Ersu (Luzi/Tosu), Guichong, Laemae, Muya (Minyag), Namuyi, Shixing (Xumi), Zaba (Zhaba), Tujia N (Biji), Tujia S (Mozi), Zaiwa, Bola, Chintaw (Xiantao), Hpun, Yaw, Gong (Ugong/Kanburi Lawa), Aluo (Ala/Naluo/Yala/Lila/Laka/Gan Yi) = Aluo [yna], Ayizi [yyz], Chesu [ych], Kazhuo, Samei, Samataw (Samaduo), Sanie, Cosung (Kucong/Lahu), Hlersu (Sansu/Shansu/Lesu), Jinuo, Lalo, Lamu, Micha/Miqie (Minchia/Mielang/Mingland) = Miqie [yiq], Naluo (Naruo/Laluo/Shuitian/Shui Yi/Gan Yi) = Naluo Yi [ylo], Samatu (Samadu) = Samatu [NOCODE_Samatu], Talu [yta], Tanglang, Tazhi = Nasu [ywq], Zaozou (Raoruo), Akeu, Bana (Pana) = Phana' [phq], Bisu, Chepya [ycp], Công, Laomian [lwm], Mpi, Muda [ymd], Phunoi/Sinsali, Sangkong, Sila (Sida/Asong/Kha Pai) = Sila [slt], Gasu, Laghuu (Xa Pho), Mo'ang, Muji, Phula (Pula/Bo Kho Pa), Ganan, Kadu, Malin, Sak (Thet), Taman, Duano (Desin Dolaq/Orang Kuala), Moken (Moklen), Urak Lawoi, Cham, Chru, Rioglai, Utsat (Tsat/Huihui), Buyang, Gelao (Aqaw/Gao), Gelao (Green/Hagei/Ho Ki), Gelao (Res/A-uo/A-ou/Voa De), Gelao (White/Duoluo/Tu Du), Lachi (Lati), Laha (Khla Phlao), Laji, Mulao (Ayo/Mulaio Jia), Nung Ven (Ainh), Pubiao (Bubiao/Pu Peo/Ka Beo/Laqua), Qaw, Yerong (Daban Yao) = Yerong [yrn], Lajia (Lakkia), Mak (Mo), Maonan, Mulam (Mulao), Rao (Ten/Yanghuang), Saek, Tai Daeng, Tai Neua, Ahom, Aiton (Sham Doaniya), Khamti (Khampti), Khamyang, Nora (Tai Nora), Phake (Tai Phakial), Tairong, Baheng (Pa Then), Dongmeng, Jiongnai, Ngnai Wunai, Numao, She, Younuo, Batek, Besisi (Mah Meri), Chewong, Jah Het, Jehai (Jahai), Kenaboi, Kensiu, Kintaq, Lanoh, Maniq (Tonga'/Mos/Ten'en), Mendriq (Menriq), Semai (Senoi/Sengoi), Semaq Beri, Semelai, Temiar, Chatong, Dakkang, Triw, Chrau, Juk (Suai), Kaco', Swoeng (Lavi), Hu, Mok (Tai Loi), Danau, Phalok (Mae Rim Lawa), Lavüa (Lawa), Iduh (Tai Hat/Hat), Mlabri (Phi Tong Luang/Yumbri/Mrabri), Pasing (Kha Bit/Bit), Bugan (Pakan/Pukan), Lai (Paliu), Mang, Mon, Nyahkur, Chong, Chu-ng (Sa-och/Sa-ong/Khamen Padong), Pear, Samre (East Pear), Samre of Siem Riep, Samre/Samray (West Pear), Song (Kasong/Chong of Trat), Su'ung (Souy), Arem, Hung, Kri, Maleng (Pakatan/Harème), May, Nguon, Phonsung (Aheu), Phong, Pong (Poong), Ruc, Sach, Thavung (Ahlao/Ahao), Tum, Ainu, Bonan (Bao'an), Kangjia, Santa (Dongxiang), Eastern Yugur (Shira or Enger Yugur), Western Yugur (Saryg Yugur), Ewenk (Manchurian Reindeer Tungus), Hezhe (Nanai/Goldi), Khamnigan, Manchu (Man), Oroqen (Orochen), Solon, Xibo (Xibe/Sibo/Sibe), Kristang, Patuá},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - CHAP
AU - Bradley, David
ED - Moseley, Christopher
PY - 2007
DA - 2007//
TI - East and Southeast Asia
BT - Encyclopedia of the World’s Endangered Languages
SP - 349
EP - 424
PB - Routledge
CY - London & New York
ID - 19425
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="19425">
  <titleInfo>
    <title>East and Southeast Asia</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">David</namePart>
    <namePart type="family">Bradley</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Encyclopedia of the World’s Endangered Languages</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">Christopher</namePart>
      <namePart type="family">Moseley</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>2007</dateIssued>
      <publisher>Routledge</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">London &amp; New York</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">19425</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>349</start>
      <end>424</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>