Pittayaporn, Pittayawat 2009

Pittayaporn, Pittayawat. 2009. The phonology of Proto-Tai. (Doctoral dissertation, Ithaca: Cornell University; xix+417pp.)

@phdthesis{17319,
 address   = {Ithak},
 author   = {Pittayaporn, Pittayawat},
 institution = {Cornell University},
 pages    = {xix+417},
 school   = {Ithaca: Cornell University},
 title    = {The phonology of Proto-Tai},
 year    = {2009},
 bestfn   = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 besttxt   = {ptxt\eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.txt},
 cfn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 delivered  = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 fn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Aiton [aio], Bac Va, Bao Yen, Black Thai = Tai Dam [blt], Bouyei = Buyi = Bouyei [pcc], Cao Bang, Chongzuo = Zhuang-Zuojiang [zzj], Daxin = Zhuang-Zuojiang [zzj], Debao = Zhuang-Yang [zyg], Dehong = Tai Nüa [tdd], Donglan = Zhuang-Guibei [zgb], Du'an = Zhuang-Central Hongshuihe [zch], Fusui = Zhuang-Yongnan [zyn], Guangnan Nung = Zhuang-Nong [zhn], 15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999), Guigang = Zhuang-Eastern Hongshuihe [zeh], Hechi = Zhuang-Guibei [zgb], Hengxian = Zhuang-Yongbei [zyb], Huanjiang = Zhuang-Guibei [zgb], Jingxi = Zhuang-Yang [zyg], Kaloeng = Northeastern Thai [tts], Khuen = Khün [kkh], Laibin = Zhuang-Liujiang [zlj], Lao, Lei Ping = Leiping, Lianshan = Zhuang-Lianshan [zln], Lingyue = Zhuang-Guibian [zgn], Liujiang = Zhuang-Liujiang [zlj], Long'an = Zhuang-Yongnan [zyn], Longsheng = Zhuang-Guibei [zgb], Lue Lü = Tai Lue = Lü [khb], Lungchow = Longzhou = Zhuang-Zuojiang [zzj], Lungming = Longming, Ningming = Ning Ming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Nung Phan Slinh, Nyo = Nyaw, Tai Phake [phk], Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai = Phu Thai [pht], Phuan = Thai Phuan = Phuan [phu], Ping Siang = Pingxiang = Zhuang-Zuojiang [zzj], Pingguo = Zhuang-Yongbei [zyb], Po-ai = Bo'ai = Zhuang-Guibian [zgn], Qinzhou = Zhuang-Yongnan [zyn], Qiubei = Zhuang-Qiubei [zqe], Rong'an = Guibei Zhuang [zgb], Saek [skb], Sapa = Tày Sa Pa [tys], Shanglin, Shangsi = Zhuang-Yongnan [zyn], Siamese Thai = Standard Thai, Southern Shan = Shan = Tai Long = Tai Luang = Tai Yai [thi], Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai, Tai Ya = Tai Ya [cuu], Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai = Kam Muang Thai-Northern [nod], Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe = Thai-Southern [sou], Tiandong = Zhuang-Youjiang [zyj], Tianlin = Zhuang-Guibian [zgn], Wenma = Wenma Thu = Thu Lao = Zhuang-Dai [zhd], Western Nung = Nung Inh = Nung [nut], White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping = Tai Dón [twh], Wuming = Zhuang-Yongbei [zyb], Yanshan Nung = Yanshan Nong, Yay Giay = Bouyei [pcc], Yishan = Zhuang-Liujiang [zlj], Yongbei = Zhuang-Yongbei [zyb], Yongnan = Zhuang-Yongnan [zyn], Yooy = Yoy [yoy]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {460471413},
 src     = {evobib, hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Aiton
Bac Va
  Bao Yen
   Black Thai
   Bouyei = Buyi
   Cao Bang
    Chongzuo
    Daxin
    Debao
    Dehong
    Donglan
    Du'an
    Fusui
    Guangnan Nung
    15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999)
     Guigang
     Hechi
     Hengxian
     Huanjiang
     Jingxi
     Kaloeng
     Khuen
     Laibin
     Lao
      Lei Ping = Leiping
       Lianshan
       Lingyue
       Liujiang
       Long'an
       Longsheng
       Lue Lü = Tai Lue
       Lungchow = Longzhou
       Lungming = Longming
        Ningming = Ning Ming
        Nung Phan Slinh
         Nyo = Nyaw
          Tai Phake
          Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai
          Phuan = Thai Phuan
          Ping Siang = Pingxiang
          Pingguo
          Po-ai = Bo'ai
          Qinzhou
          Qiubei
          Rong'an
          Saek
          Sapa
          Shanglin
           Shangsi
           Siamese Thai = Standard Thai
            Southern Shan = Shan = Tai Long = Tai Luang
            Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai
             Tai Ya
             Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai
             Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe
             Tiandong
             Tianlin
             Wenma = Wenma Thu = Thu Lao
             Western Nung = Nung Inh
             White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping
             Wuming
             Yanshan Nung = Yanshan Nong
              Yay Giay
              Yishan
              Yongbei
              Yongnan
              Yooy