Pittayaporn, Pittayawat 2009

Pittayaporn, Pittayawat. 2009. The phonology of Proto-Tai. Ithak: Ithaca: Cornell University dissertation. (xix+417pp.)

@phdthesis{17319,
 address   = {Ithak},
 author   = {Pittayaporn, Pittayawat},
 institution = {Cornell University},
 pages    = {xix+417},
 school   = {Ithaca: Cornell University},
 title    = {The phonology of Proto-Tai},
 year    = {2009},
 bestfn   = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 besttxt   = {ptxt2\eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.txt},
 cfn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 delivered  = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 fn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Aiton [aio], Bac Va, Bao Yen, Black Thai = Tai Dam [blt], Bouyei = Buyi = Bouyei [pcc], Cao Bang = Tày [tyz], Chongzuo = Zhuang-Zuojiang [zzj], Daxin = Zhuang-Zuojiang [zzj], Debao = Zhuang-Yang [zyg], Dehong = Tai Nüa [tdd], Donglan = Zhuang-Guibei [zgb], Du'an = Zhuang-Central Hongshuihe [zch], Fusui = Zhuang-Yongnan [zyn], Guangnan Nung = Zhuang-Nong [zhn], 15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999), Guigang = Zhuang-Eastern Hongshuihe [zeh], Hechi = Zhuang-Guibei [zgb], Hengxian = Zhuang-Yongbei [zyb], Huanjiang = Zhuang-Guibei [zgb], Jingxi = Zhuang-Yang [zyg], Kaloeng = Northeastern Thai [tts], Khuen = Khün [kkh], Laibin = Zhuang-Liujiang [zlj], Lao [lao], Lei Ping = Leiping = Zhuang-Zuojiang [zzj], Lianshan = Zhuang-Lianshan [zln], Lingyue = Zhuang-Guibian [zgn], Liujiang = Zhuang-Liujiang [zlj], Long'an = Zhuang-Yongnan [zyn], Longsheng = Zhuang-Guibei [zgb], Lue Lü = Tai Lue = Lü [khb], Lungchow = Longzhou = Zhuang-Zuojiang [zzj], Lungming = Longming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Ningming = Ning Ming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Nung Phan Slinh, Nyo = Nyaw, Tai Phake [phk], Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai = Phu Thai [pht], Phuan = Thai Phuan = Phuan [phu], Ping Siang = Pingxiang = Zhuang-Zuojiang [zzj], Pingguo = Zhuang-Yongbei [zyb], Po-ai = Bo'ai = Zhuang-Guibian [zgn], Qinzhou = Zhuang-Yongnan [zyn], Qiubei = Zhuang-Qiubei [zqe], Rong'an = Guibei Zhuang [zgb], Saek [skb], Sapa = Tày Sa Pa [tys], Shanglin, Shangsi = Zhuang-Yongnan [zyn], Siamese Thai = Standard Thai, Southern Shan, Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai, Tai Ya = Tai Ya [cuu], Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai = Kam Muang Thai-Northern [nod], Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe = Thai-Southern [sou], Tiandong = Zhuang-Youjiang [zyj], Tianlin = Zhuang-Guibian [zgn], Wenma = Wenma Thu = Thu Lao = Zhuang-Dai [zhd], Western Nung = Nung Inh = Nung [nut], White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping = Tai Dón [twh], Wuming = Zhuang-Yongbei [zyb], Yanshan Nung = Yanshan Nong, Yay Giay = Bouyei [pcc], Yishan = Zhuang-Liujiang [zlj], Yongbei = Zhuang-Yongbei [zyb], Yongnan = Zhuang-Yongnan [zyn], Yooy = Yoy [yoy]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {460471413},
 src     = {evobib, hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Aiton
Bac Va
  Bao Yen
   Black Thai
   Bouyei = Buyi
   Cao Bang
   Chongzuo
   Daxin
   Debao
   Dehong
   Donglan
   Du'an
   Fusui
   Guangnan Nung
   15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999)
    Guigang
    Hechi
    Hengxian
    Huanjiang
    Jingxi
    Kaloeng
    Khuen
    Laibin
    Lao
    Lei Ping = Leiping
    Lianshan
    Lingyue
    Liujiang
    Long'an
    Longsheng
    Lue Lü = Tai Lue
    Lungchow = Longzhou
    Lungming = Longming
    Ningming = Ning Ming
    Nung Phan Slinh
     Nyo = Nyaw
      Tai Phake
      Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai
      Phuan = Thai Phuan
      Ping Siang = Pingxiang
      Pingguo
      Po-ai = Bo'ai
      Qinzhou
      Qiubei
      Rong'an
      Saek
      Sapa
      Shanglin
       Shangsi
       Siamese Thai = Standard Thai
        Southern Shan
         Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai
          Tai Ya
          Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai
          Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe
          Tiandong
          Tianlin
          Wenma = Wenma Thu = Thu Lao
          Western Nung = Nung Inh
          White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping
          Wuming
          Yanshan Nung = Yanshan Nong
           Yay Giay
           Yishan
           Yongbei
           Yongnan
           Yooy