Pittayaporn, Pittayawat 2009

Pittayaporn, Pittayawat. 2009. The phonology of Proto-Tai. (Doctoral dissertation, Ithaca: Cornell University; xix+417pp.)

@phdthesis{17319,
 address   = {Ithak},
 author   = {Pittayaporn, Pittayawat},
 institution = {Cornell University},
 pages    = {xix+417},
 school   = {Ithaca: Cornell University},
 title    = {The phonology of Proto-Tai},
 year    = {2009},
 bestfn   = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 besttxt   = {ptxt2\eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.txt},
 cfn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 delivered  = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 fn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Aiton [aio], Bac Va, Bao Yen, Black Thai = Tai Dam [blt], Bouyei = Buyi = Bouyei [pcc], Cao Bang = Tày [tyz], Chongzuo = Zhuang-Zuojiang [zzj], Daxin = Zhuang-Zuojiang [zzj], Debao = Zhuang-Yang [zyg], Dehong = Tai Nüa [tdd], Donglan = Zhuang-Guibei [zgb], Du'an = Zhuang-Central Hongshuihe [zch], Fusui = Zhuang-Yongnan [zyn], Guangnan Nung = Zhuang-Nong [zhn], 15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999), Guigang = Zhuang-Eastern Hongshuihe [zeh], Hechi = Zhuang-Guibei [zgb], Hengxian = Zhuang-Yongbei [zyb], Huanjiang = Zhuang-Guibei [zgb], Jingxi = Zhuang-Yang [zyg], Kaloeng = Northeastern Thai [tts], Khuen = Khün [kkh], Laibin = Zhuang-Liujiang [zlj], Lao [lao], Lei Ping = Leiping, Lianshan = Zhuang-Lianshan [zln], Lingyue = Zhuang-Guibian [zgn], Liujiang = Zhuang-Liujiang [zlj], Long'an = Zhuang-Yongnan [zyn], Longsheng = Zhuang-Guibei [zgb], Lue Lü = Tai Lue = Lü [khb], Lungchow = Longzhou = Zhuang-Zuojiang [zzj], Lungming = Longming, Ningming = Ning Ming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Nung Phan Slinh, Nyo = Nyaw, Tai Phake [phk], Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai = Phu Thai [pht], Phuan = Thai Phuan = Phuan [phu], Ping Siang = Pingxiang = Zhuang-Zuojiang [zzj], Pingguo = Zhuang-Yongbei [zyb], Po-ai = Bo'ai = Zhuang-Guibian [zgn], Qinzhou = Zhuang-Yongnan [zyn], Qiubei = Zhuang-Qiubei [zqe], Rong'an = Guibei Zhuang [zgb], Saek [skb], Sapa = Tày Sa Pa [tys], Shanglin, Shangsi = Zhuang-Yongnan [zyn], Siamese Thai = Standard Thai, Southern Shan = Shan = Tai Long = Tai Luang = Tai Yai [thi], Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai, Tai Ya = Tai Ya [cuu], Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai = Kam Muang Thai-Northern [nod], Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe = Thai-Southern [sou], Tiandong = Zhuang-Youjiang [zyj], Tianlin = Zhuang-Guibian [zgn], Wenma = Wenma Thu = Thu Lao = Zhuang-Dai [zhd], Western Nung = Nung Inh = Nung [nut], White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping = Tai Dón [twh], Wuming = Zhuang-Yongbei [zyb], Yanshan Nung = Yanshan Nong, Yay Giay = Bouyei [pcc], Yishan = Zhuang-Liujiang [zlj], Yongbei = Zhuang-Yongbei [zyb], Yongnan = Zhuang-Yongnan [zyn], Yooy = Yoy [yoy]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {460471413},
 src     = {evobib, hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Aiton
Bac Va
  Bao Yen
   Black Thai
   Bouyei = Buyi
   Cao Bang
   Chongzuo
   Daxin
   Debao
   Dehong
   Donglan
   Du'an
   Fusui
   Guangnan Nung
   15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999)
    Guigang
    Hechi
    Hengxian
    Huanjiang
    Jingxi
    Kaloeng
    Khuen
    Laibin
    Lao
    Lei Ping = Leiping
     Lianshan
     Lingyue
     Liujiang
     Long'an
     Longsheng
     Lue Lü = Tai Lue
     Lungchow = Longzhou
     Lungming = Longming
      Ningming = Ning Ming
      Nung Phan Slinh
       Nyo = Nyaw
        Tai Phake
        Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai
        Phuan = Thai Phuan
        Ping Siang = Pingxiang
        Pingguo
        Po-ai = Bo'ai
        Qinzhou
        Qiubei
        Rong'an
        Saek
        Sapa
        Shanglin
         Shangsi
         Siamese Thai = Standard Thai
          Southern Shan = Shan = Tai Long = Tai Luang
          Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai
           Tai Ya
           Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai
           Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe
           Tiandong
           Tianlin
           Wenma = Wenma Thu = Thu Lao
           Western Nung = Nung Inh
           White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping
           Wuming
           Yanshan Nung = Yanshan Nong
            Yay Giay
            Yishan
            Yongbei
            Yongnan
            Yooy