Pittayaporn, Pittayawat 2009

Pittayaporn, Pittayawat. 2009. The phonology of Proto-Tai. (Doctoral dissertation, Ithaca: Cornell University; xix+417pp.)

@phdthesis{17319,
 address   = {Ithak},
 author   = {Pittayaporn, Pittayawat},
 institution = {Cornell University},
 pages    = {xix+417},
 school   = {Ithaca: Cornell University},
 title    = {The phonology of Proto-Tai},
 year    = {2009},
 besttxt   = {ptxt\eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.txt},
 cfn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 delivered  = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 fn     = {eurasia\pittayaporn_proto-tai2009.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Aiton [aio], Bac Va, Bao Yen, Black Thai = Tai Dam [blt], Bouyei = Buyi = Bouyei [pcc], Cao Bang, Chongzuo = Zhuang-Zuojiang [zzj], Daxin = Zhuang-Zuojiang [zzj], Debao = Zhuang-Yang [zyg], Dehong = Tai Nüa [tdd], Donglan = Zhuang-Guibei [zgb], Du'an = Zhuang-Central Hongshuihe [zch], Fusui = Zhuang-Yongnan [zyn], Guangnan Nung = Zhuang-Nong [zhn], 15 Guangnan Sha NT Eastern Yunnan Zhang et al. (1999), Guigang = Zhuang-Eastern Hongshuihe [zeh], Hechi = Zhuang-Guibei [zgb], Hengxian = Zhuang-Yongbei [zyb], Huanjiang = Zhuang-Guibei [zgb], Jingxi = Zhuang-Yang [zyg], Kaloeng = Northeastern Thai [tts], Khuen = Khün [kkh], Laibin = Zhuang-Liujiang [zlj], Lao, Lei Ping = Leiping, Lianshan = Zhuang-Lianshan [zln], Lingyue = Zhuang-Guibian [zgn], Liujiang = Zhuang-Liujiang [zlj], Long'an = Zhuang-Yongnan [zyn], Longsheng = Zhuang-Guibei [zgb], Lue Lü = Tai Lue = Lü [khb], Lungchow = Longzhou = Zhuang-Zuojiang [zzj], Lungming = Longming, Ningming = Ning Ming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Nung Phan Slinh, Nyo = Nyaw, Tai Phake [phk], Phu Thai = Thai Kapong is a dialect of Phu Thai = Phu Thai [pht], Phuan = Thai Phuan = Phuan [phu], Ping Siang = Pingxiang = Zhuang-Zuojiang [zzj], Pingguo = Zhuang-Yongbei [zyb], Po-ai = Bo'ai = Zhuang-Guibian [zgn], Qinzhou = Zhuang-Yongnan [zyn], Qiubei = Zhuang-Qiubei [zqe], Rong'an = Guibei Zhuang [zgb], Saek [skb], Sapa = Tày Sa Pa [tys], Shanglin, Shangsi = Zhuang-Yongnan [zyn], Siamese Thai = Standard Thai, Southern Shan = Shan = Tai Long = Tai Luang = Tai Yai [thi], Southern Thai = Southern Siamese = Pak Tai = Kedah Thai, Tai Ya = Tai Ya [cuu], Tai Yuan = Northern Tai = Lanna Tai = Kam Muang Thai-Northern [nod], Tak Bai = Kelantan Thai = Jehe = Thai-Southern [sou], Tiandong = Zhuang-Youjiang [zyj], Tianlin = Zhuang-Guibian [zgn], Wenma = Wenma Thu = Thu Lao = Zhuang-Dai [zhd], Western Nung = Nung Inh = Nung [nut], White Tai = Tai Don = Dialects of Jinping = Tai Dón [twh], Wuming = Zhuang-Yongbei [zyb], Yanshan Nung = Yanshan Nong, Yay Giay = Bouyei [pcc], Yishan = Zhuang-Liujiang [zlj], Yongbei = Zhuang-Yongbei [zyb], Yongnan = Zhuang-Yongnan [zyn], Yooy = Yoy [yoy]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {460471413},
 src     = {evobib, hh}
}