Huang, Bufan 1992

Huang, Bufan. 1992. Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì [A Tibeto-Burman Lexicon]. Beijing: Zhōngyāng Mínzú Dàxué Chubanshe. 739pp.

@book{99165,
 address    = {Beijing},
 author    = {Huang, Bufan},
 pages     = {739},
 publisher   = {Zhōngyāng Mínzú Dàxué Chubanshe},
 title     = {Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì},
 year     = {1992},
 bestfn    = {eurasia\huang_zangmian1992_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\huang_zangmian1992_o.txt},
 fn      = {eurasia\huang_zangmian1992.djvu, eurasia\huang_zangmian1992_o.pdf},
 hhtype    = {wordlist},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Tibetan Lhasa, Tibetan Batang-Ganzi = Aba = Tibetan-Central [bod], Tibetan Xiahe-Gannan = Tibetan-Amdo [adx], Cuona Menba, Motuo Menba = Tshangla [tsj], Qiang-Mao = Qiang_Mawo = Qiang-Northern [cng], Pumi-Lanping = Western Pumi = Pumi-Southern [pmj], Pumi-Jiulong = Sanyanglong = Pumi-Northern [pmi], Jiarong-Maerkong, Zhaba-Daofu = Zhaba [zhb], Muya-Kangding = Muya-Darmdo = Minyag-Western [wmg], Guiqiong-Kangding = Guiqong [gqi], Shixing-Muli, Lüsu-Muli, Jingpo, Dulong [duu], Anong Nu = Nung [nun], Darang Deng = Darang_Taraon = Digaro-Mishmi [mhu], Genan Dang, Bogaer Luoba, Yidu Luoba = Idu-Mishmi [clk], Burmese-Rangoon = Burmese [mya], Achang = Achang [acn], Xiandao = Achang [acn], Zaiwa [atb], Langsu, Bola, Leqi = Lashi [lsi], Nusu Mu, Yi-Xidu = Nuosu [iii], Yi-Weishan, Yi-Nanhua = Lolopo [ycl], Yi_Wuding [ywq], Yi_Sani [ysn], Lisu-Fugong = Nujiang Lisu = Northern Lisu = Lisu [lis], Hani-Lüchun, Hani-Mojiang, Lahu [lhu], Jinuo, Naxi [nxq], Namuzi = Namuyi [nmy], Gazhuo [kaf], Bai-Jianchuan = Bai-Central [bca], Tujia-Longshan = Tujia N [tji], Karen},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A Tibeto-Burman Lexicon}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Tibetan Lhasa
  Tibetan Batang-Ganzi = Aba
  Tibetan Xiahe-Gannan
  Cuona Menba
   Motuo Menba
   Qiang-Mao = Qiang_Mawo
   Pumi-Lanping = Western Pumi
   Pumi-Jiulong = Sanyanglong
   Jiarong-Maerkong
    Zhaba-Daofu
    Muya-Kangding = Muya-Darmdo
    Guiqiong-Kangding
    Shixing-Muli
     Lüsu-Muli
      Jingpo
       Dulong
       Anong Nu
       Darang Deng = Darang_Taraon
       Genan Dang
        Bogaer Luoba
         Yidu Luoba
         Burmese-Rangoon
         Achang
         Xiandao
         Zaiwa
         Langsu
          Bola
           Leqi
           Nusu Mu
            Yi-Xidu
            Yi-Weishan
             Yi-Nanhua
             Yi_Wuding
             Yi_Sani
             Lisu-Fugong = Nujiang Lisu = Northern Lisu
             Hani-Lüchun
              Hani-Mojiang
               Lahu
               Jinuo
                Naxi
                Namuzi
                Gazhuo
                Bai-Jianchuan
                Tujia-Longshan
                Karen