Blench, Roger M. 2016

Blench, Roger M. 2016. The Tivoid languages: Overview and Comparative Word List. Unpublished Manuscript. 16pp.

@misc{78922,
 author    = {Blench, Roger M.},
 howpublished = {Unpublished Manuscript},
 pages    = {16},
 title    = {The Tivoid languages: Overview and Comparative Word List},
 year     = {2016},
 bestfn    = {africa\blench_tivoid2010.pdf},
 besttxt   = {ptxt2\africa\blench_tivoid2016.txt},
 cfn     = {africa\blench_tivoid2010.pdf},
 delivered  = {africa\blench_tivoid2010.pdf},
 fn      = {africa\blench_tivoid2010_o.pdf, africa\blench_tivoid2010.pdf, africa\blench_tivoid2016.pdf},
 hhtype    = {overview;comparative;wordlist},
 inlg     = {English [eng]},
 lgcode    = {Afi = Batu [btu], Kamino = Batu [btu], Abɔ = Abon [abo], Njwande = Bitare [brt], Esimbi [ags], Ugare (= Mesaka) = Mesaka [iyo], Tiv [tiv], Iyive [uiv], Oliti = Iceve-Maci [bec], Baceve = Iceve-Maci [bec], Otanga = Otank [uta], Evand = Evant [bzz], Caka (Batanga) = Caka [ckx], Caka (Asaka) = Caka [ckx], Ipulo [ass], Olulu = Ipulo [ass], Eman (= Amanavil) [emn]},
 macro_area  = {Africa},
 src     = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Afi
Kamino
Abɔ
Njwande
Esimbi
Ugare (= Mesaka)
Tiv
Iyive
Oliti
Baceve
Otanga
Evand
Caka (Batanga)
Caka (Asaka)
Ipulo
Olulu
Eman (