Chaoju Tang 2009

Chaoju Tang. 2009. Mutual intelligibility of Chinese dialects: an experimental approach. (Doctoral dissertation, Rijksuniversiteit te Leiden; xii+274pp.)

@phdthesis{577811,
 author   = {Chaoju Tang},
 pages   = {xii+274},
 school   = {Rijksuniversiteit te Leiden},
 title   = {Mutual intelligibility of Chinese dialects: an experimental approach},
 year    = {2009},
 bestfn   = {eurasia\tang_chinese-intelligibility2009.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\tang_chinese-intelligibility2009.txt},
 cfn    = {eurasia\tang_chinese-intelligibility2009.pdf},
 fn     = {eurasia\tang_chinese-intelligibility2009.pdf, eurasia\tang_chinese-intelligibility2009_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Beijing = Chinese [cmn], Chengdu, Jinan, Xián, Taiyuan, Hankou, (Mandarin dialects), Suzhou = Chinese-Wu [wuu], Wenzhou (Wu dialects), Nanchang (Gan dialect), Meixian (Hakkadialect) = Hakka [hak], Xiamen, Fuzhou, Chaozhou (Min dialects), 13 Changsha (Xiang dialect), Guangzhou (Yue dialect)},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Beijing
Chengdu
  Jinan
   Xián
    Taiyuan
     Hankou
      (Mandarin dialects)
       Suzhou
       Wenzhou (Wu dialects)
        Nanchang (Gan dialect)
         Meixian (Hakkadialect)
         Xiamen
          Fuzhou
           Chaozhou (Min dialects)
            13 Changsha (Xiang dialect)
             Guangzhou (Yue dialect)