Sun, Hongkai 1991

Sun, Hongkai. 1991. ZangMianyu yuyin he cihui. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe. 1436pp.

@book{148419,
 author   = {Sun, Hongkai},
 pages   = {1436},
 publisher = {Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe},
 title   = {ZangMianyu yuyin he cihui},
 year    = {1991},
 bestfn   = {eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991_o.txt},
 cfn    = {eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991.pdf},
 fn     = {eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991.pdf, eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist;phonology},
 inlg    = {Mandarin [cmn]},
 lgcode   = {Written Tibetan = Tibetan-Central [bod], Lhasa Tibetan = Tibetan-Central [bod], Sde-dge Tibetan (Khams) [khg], Bla-brang Tibetan (Amdo) [adx], Zeku Tibetan (Amdo) [adx], Cuona Monpa (=Takpa) = Dzala [dzl], Motuo Monpa (= Tsangla) = Tshangla [tsj], Mawo Qiang = Qiang-Northern [cng], Taoping Qiang = Qiang-Southern [qxs], Taoba Pumi = Pumi-Northern [pmi], Jinghua Pumi = Western Pumi = Pumi-Southern [pmj], rGyarong (Suomo), Xixia (=Tangut) [txg], Ergong = Horpa [ero], Muya (=Minyak) = Minyag-Western [wmg], Queyu (Yajiang) = Queyu [qvy], Guiqiong = Guiqiong [gqi], Ersu [ers], Namuyi [nmy], Shixing [sxg], Xide Yi = Shengzha = Nuosu [iii], Dafang Yi = Nasu-Wusa [yig], Nanjian Yi = Lalo-Central [ywt], Nanhua Yi = Lolopo [ycl], Mile Yi = Axi [yix], Mojiang Yi = Nisu = North-Central Nisu [nos], Lisu [lis], Lijiang Naxi [nxq], Yongning Naxi = Mosuo [nru], Caiyuan Hani = Biyue = Biyo [byo], Dazhai Hani = Hani [hni], Shuikui Hani = Haoni = Honi [how], Lahu [lhu], Jinuo, Dali Bai = Southern Bai [bfs], Jianchuai Bai = Central Bai [bca], Bijiang Bai = Northern Bai [bfc], Tujia, Written Burmese [mya], Achang [acn], Zaiwa (=Atsi) [atb], Langsu = Maru [mhx], Anong = Nung [nun], Nusu = Nusu [nuf], Nusu-Bijiang, Dulong = Trung [duu], Jingpo = Jingpho [kac], Deng-Geman = Kaman = Miju-Mishmi [mxj], Deng-Darang = Taraon = Digaro-Mishmi [mhu], Idu = Idu-Mishmi [clk], Adi-Lhoba = Bo Gaer = Bokar-Adi [NOCODE_Bokar], Sulong = These Puroik speakers in Tibet are possibly visitors or recent migrants from Kurung Kumey = Sulung [suv]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Written Tibetan
Lhasa Tibetan
Sde-dge Tibetan (Khams)
Bla-brang Tibetan (Amdo)
Zeku Tibetan (Amdo)
Cuona Monpa (=Takpa)
Motuo Monpa (= Tsangla)
Mawo Qiang
Taoping Qiang
Taoba Pumi
Jinghua Pumi = Western Pumi
rGyarong (Suomo)
  Xixia (
  Ergong
  Muya (=Minyak)
  Queyu (Yajiang)
  Guiqiong
  Ersu
  Namuyi
  Shixing
  Xide Yi = Shengzha
  Dafang Yi
  Nanjian Yi
  Nanhua Yi
  Mile Yi
  Mojiang Yi = Nisu
  Lisu
  Lijiang Naxi
  Yongning Naxi
  Caiyuan Hani = Biyue
  Dazhai Hani
  Shuikui Hani = Haoni
  Lahu
  Jinuo
   Dali Bai
   Jianchuai Bai
   Bijiang Bai
   Tujia
    Written Burmese
    Achang
    Zaiwa (
    Langsu
    Anong
    Nusu
    Nusu-Bijiang
     Dulong
     Jingpo
     Deng-Geman = Kaman
     Deng-Darang = Taraon
     Idu
     Adi-Lhoba = Bo Gaer
     Sulong = These Puroik speakers in Tibet are possibly visitors or recent migrants from Kurung Kumey