na 1972

1972. Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức. 169pp.

@misc{71372,
 pages   = {169},
 title   = {Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Vietnamese [vie]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15190},
 src    = {sil16},
 subject  = {Language instruction [Zlxb], Teacher's guides [Ztgd]}
}
TY - STD
PY - 1972
DA - 1972//
TI - Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức
SP - 169
ID - 71372
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="71372">
  <titleInfo>
    <title>Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức</title>
  </titleInfo>
  <originInfo>
    <dateIssued>1972</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">71372</identifier>
  <part>
    <detail type="page"><number>169</number></detail>
  </part>
</mods>
</modsCollection>