Vicomte d'Ollone 1912

d'Ollone, Vicomte. 1912. Langues des peuples non-chonois de la Chine. (Mission d'Ollone, VI.) Paris: Leroux. 245pp.

@book{586663,
 address  = {Paris},
 author   = {Vicomte d'Ollone},
 pages   = {245},
 publisher = {Leroux},
 series   = {Mission d'Ollone},
 title   = {Langues des peuples non-chonois de la Chine},
 volume   = {VI},
 year    = {1912},
 bestfn   = {eurasia\ollone_chine1912.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\ollone_chine1912.txt},
 fn     = {eurasia\ollone_chine1912.pdf},
 hhtype   = {overview;wordlist},
 inlg    = {French [fra]},
 langnote  = {Includes two Northern Yi varieties from Xide and Zhaojue = Nuosu [iii]},
 lgcode   = {1 Miao-Tchang tien in Kouei tcheou, 2 Ijen-Lo fou-Tse heng in Kouei tcheou, 2bis Ijen-Tse heng in Kouei tcheou, 3 Pou lao-Lao fou jen-Wei niou in Kouei tcheou = Kiaokio, 4 Pou y-Ijen-Hing yi fou in Kouei tcheou collected by Capitaine de Fleurelle, 4bis Pou y-Ijen-Hing yi fou in Kouei tcheou collected by Capitaine Lepage, 5 Pou mang-Lao Miao-Kouei houa in Kouei tcheou collected by Capitaine de Fleurelle = Miao, 5bis Pou mang-Lao Miao-Kouei houa in Kouei tcheou collected by Capitaine Lepage = Miao, 6 Pou toung-Hei Miao-Kouei houa in Kouei tcheou, 6bis Miao-Kouei houa in Kouei tcheou, 7 Hei Miao-Na wang in Kouei tcheou, 8 Hei Miao-Tchen fong tcheou in Kouei tcheou, 8bis K'à nao-Hei Miao-Tchen fong tcheou in Kouei tcheou, 9 Miao-Yong ning in Sseu tch'ouan, 10 Houa Miao-Sa pou chan (N of Wou ting tcheou) in Yun nan, 11 Miao O of Wou ting tcheou in Yun nan, 12 Minkia-Djokoula (NE de Talifou) in Yun Nan = Bai-Central [bca], 14 Achipo-Lolo-Ijen-Lou nan tcheou in Yun nan = A-hsi = Axi [yix], 15 Kopou-Lolo-Ijen-Tou dza in Yun nan collected by Capitaine de Fleurelle = Tudza = Gepo [ygp], 15bis Kopou-Lolo-Ijen-Tou dza in Yun nan collected by Capitaine Lepage, 16 Naseupou Oulou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-Yi wo fong in Yun nan collected by Capitaine de Fleurelle = Nuoso [iii], 16b Naseupou Oulou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-Yi wo fong in Yun nan collected by Capitaine Lepage = Nuoso [iii], 19 Lolo-Ijen-Wei ning in Kouei Tcheou = Weining = Eastern Yi variety from Weining in Guizhou, 20 Kopou-Lolo-Ijen-Nouo kou NO de Siun t'ien tcheou in Yun nan = Noukou, 21 Naseupou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-NO de Siun t'ien tcheou in Yun nan, 25 Lolo-Ijen-O de Wou ting tcheou in Yun nan = Lolo, 26 Lolopo-Lolo-Ijen-Djokoula NE de Talifou in Yun nan = Lo-lo P'o = Lolopho = Lolopo [ycl], 27 Motse votso-Lolo-Ijen-Li tsi tcheou in Sseu tch'ouan, 28 Née-Lolo-Ijen-Man tseu-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan = Nyi = Sanie [ysy], 29 Choui tien-Lolo-Ijen-Man tseu-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan = Lolo, 30 Noseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Kiaokio/Sseukoueipa in Sseu tch'ouan, 31 Noseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Pakichan in Sseu tch'ouan = Pakishan, 32 Noso/Noseu/Neuseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Kang siang ying in Sseu tch'ouan = Kangsiangying, 13 P'ova-P'oula-Mong tseu in Yun nan, 17 P'ova-P'oula-Tchen ning tcheou in Kouei tcheou, 18 Miao tseu-Tchen ning tcheou in Kouei tcheou, 33 Mosso-Tsoso in Sseu tch'ouan-Tibet = Moso, 34 Dion-Mosso in Tibet-Yun nan = Moso, 35 Nameji-Sifan-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan, 36 Sifan (Tibétain)-Tse kou in Tibet (Yun nan) = Tseku/Cigu on the Mekong/Lancang = Tseku [tsk], 37 Peu-Sifan (Tibétain)-Ta tsien lou in Tibet (Sseu tch'ouan) = Dartsemdo = Taysienlu = Tatsienlu, 38 Duam Pou/Hronsou ou Lansou-Sifan-Yue tong in Sseu tch'ouan = Peu of Zidadi = Guiqiong [gqi], 39 Pé-Sifan-Pin fang in Sseu tch'ouan = Qiang = Sotati-po, 40 Pé-Sifan-Ngan chouen kouan in Sseu tch'ouan, 41 Dzorgai-Sifan-Tibet (Sseu tch'ouan) = Qiang = Northern Qiang [cng], 42 Kortse-Sifan-Lharde-Lhabrangin Tibet (Kan sou) = Qiang = Northern Qiang [cng], 43 Ta tseu-Serutchong-Tibet (Kan sou), 44 Tou jen-Souonapa in Kan sou, 45 Ottok-Ta tseu/Ortoss-Siao tsiao pan in Pays des Ortoss, 23 Mitcha-Che pan keou in Yun nan, 24 Lipou-Lissou-Mitala in Yun nan},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
1 Miao-Tchang tien in Kouei tcheou
  2 Ijen-Lo fou-Tse heng in Kouei tcheou
   2bis Ijen-Tse heng in Kouei tcheou
    3 Pou lao-Lao fou jen-Wei niou in Kouei tcheou = Kiaokio
     4 Pou y-Ijen-Hing yi fou in Kouei tcheou collected by Capitaine de Fleurelle
      4bis Pou y-Ijen-Hing yi fou in Kouei tcheou collected by Capitaine Lepage
       5 Pou mang-Lao Miao-Kouei houa in Kouei tcheou collected by Capitaine de Fleurelle = Miao
        5bis Pou mang-Lao Miao-Kouei houa in Kouei tcheou collected by Capitaine Lepage = Miao
         6 Pou toung-Hei Miao-Kouei houa in Kouei tcheou
          6bis Miao-Kouei houa in Kouei tcheou
           7 Hei Miao-Na wang in Kouei tcheou
            8 Hei Miao-Tchen fong tcheou in Kouei tcheou
             8bis K'à nao-Hei Miao-Tchen fong tcheou in Kouei tcheou
              9 Miao-Yong ning in Sseu tch'ouan
               10 Houa Miao-Sa pou chan (N of Wou ting tcheou) in Yun nan
                11 Miao O of Wou ting tcheou in Yun nan
                 12 Minkia-Djokoula (NE de Talifou) in Yun Nan
                 14 Achipo-Lolo-Ijen-Lou nan tcheou in Yun nan = A-hsi
                 15 Kopou-Lolo-Ijen-Tou dza in Yun nan collected by Capitaine de Fleurelle = Tudza
                 15bis Kopou-Lolo-Ijen-Tou dza in Yun nan collected by Capitaine Lepage
                  16 Naseupou Oulou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-Yi wo fong in Yun nan collected by Capitaine de Fleurelle
                  16b Naseupou Oulou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-Yi wo fong in Yun nan collected by Capitaine Lepage
                  19 Lolo-Ijen-Wei ning in Kouei Tcheou = Weining = Eastern Yi variety from Weining in Guizhou
                   20 Kopou-Lolo-Ijen-Nouo kou NO de Siun t'ien tcheou in Yun nan = Noukou
                    21 Naseupou-Eul y tseu-Lolo-Ijen-NO de Siun t'ien tcheou in Yun nan
                     25 Lolo-Ijen-O de Wou ting tcheou in Yun nan = Lolo
                      26 Lolopo-Lolo-Ijen-Djokoula NE de Talifou in Yun nan = Lo-lo P'o = Lolopho
                      27 Motse votso-Lolo-Ijen-Li tsi tcheou in Sseu tch'ouan
                       28 Née-Lolo-Ijen-Man tseu-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan = Nyi
                       29 Choui tien-Lolo-Ijen-Man tseu-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan = Lolo
                        30 Noseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Kiaokio/Sseukoueipa in Sseu tch'ouan
                         31 Noseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Pakichan in Sseu tch'ouan = Pakishan
                          32 Noso/Noseu/Neuseu-Lolo-Ijen-Man tseu-Kang siang ying in Sseu tch'ouan = Kangsiangying
                           13 P'ova-P'oula-Mong tseu in Yun nan
                            17 P'ova-P'oula-Tchen ning tcheou in Kouei tcheou
                             18 Miao tseu-Tchen ning tcheou in Kouei tcheou
                              33 Mosso-Tsoso in Sseu tch'ouan-Tibet = Moso
                               34 Dion-Mosso in Tibet-Yun nan = Moso
                                35 Nameji-Sifan-Pou tsi tcheou in Sseu tch'ouan
                                 36 Sifan (Tibétain)-Tse kou in Tibet (Yun nan) = Tseku/Cigu on the Mekong/Lancang
                                 37 Peu-Sifan (Tibétain)-Ta tsien lou in Tibet (Sseu tch'ouan) = Dartsemdo = Taysienlu = Tatsienlu
                                  38 Duam Pou/Hronsou ou Lansou-Sifan-Yue tong in Sseu tch'ouan = Peu of Zidadi
                                  39 Pé-Sifan-Pin fang in Sseu tch'ouan = Qiang = Sotati-po
                                   40 Pé-Sifan-Ngan chouen kouan in Sseu tch'ouan
                                    41 Dzorgai-Sifan-Tibet (Sseu tch'ouan) = Qiang
                                    42 Kortse-Sifan-Lharde-Lhabrangin Tibet (Kan sou) = Qiang
                                    43 Ta tseu-Serutchong-Tibet (Kan sou)
                                     44 Tou jen-Souonapa in Kan sou
                                      45 Ottok-Ta tseu/Ortoss-Siao tsiao pan in Pays des Ortoss
                                       23 Mitcha-Che pan keou in Yun nan
                                        24 Lipou-Lissou-Mitala in Yun nan