Công Tín Huỳnh 2013

Công Tín Huỳnh. 2013. Tiêng Sài Gòn. Hà Nội: Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât. 305pp.

@book{549568,
 address  = {Hà Nội},
 author   = {Công Tín Huỳnh},
 pages   = {305},
 publisher = {Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât},
 title   = {Tiêng Sài Gòn},
 year    = {2013},
 bestfn   = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\huynh_sai-gon2013.txt},
 cfn    = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 delivered = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 fn     = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 hhtype   = {phonology;comparative},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Vietnamese [vie]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vietnamese