Công Tín Huỳnh 2013

Công Tín Huỳnh. 2013. Tiêng Sài Gòn. Hà Nội: Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât. 305pp.

@book{549568,
 address  = {Hà Nội},
 author   = {Công Tín Huỳnh},
 pages   = {305},
 publisher = {Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât},
 title   = {Tiêng Sài Gòn},
 year    = {2013},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\huynh_sai-gon2013.txt},
 cfn    = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 delivered = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 fn     = {eurasia\huynh_sai-gon2013.pdf},
 hhtype   = {phonology;comparative},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Vietnamese [vie]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - BOOK
AU - Huỳnh, Công Tín
PY - 2013
DA - 2013//
TI - Tiêng Sài Gòn
PB - Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât
CY - Hà Nội
ID - 549568
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="549568">
  <titleInfo>
    <title>Tiêng Sài Gòn</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Công</namePart>
    <namePart type="given">Tín</namePart>
    <namePart type="family">Huỳnh</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2013</dateIssued>
    <publisher>Nhà xuât ban chính trị quó̂c gia-sụ thât</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Hà Nội</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">549568</identifier>
</mods>
</modsCollection>