Gang, Mu Cheng 2014

Gang, Mu Cheng. 2014. Guangnan fangyan yanjiu. Kunming: Yunnan taxue chubanshe. 189pp.

@book{548903,
 address  = {Kunming},
 author   = {Gang, Mu Cheng},
 pages   = {189},
 publisher = {Yunnan taxue chubanshe},
 title   = {Guangnan fangyan yanjiu},
 year    = {2014},
 cfn    = {eurasia\gang_guangnan2014_o.pdf},
 fn     = {eurasia\gang_guangnan2014_o.pdf, eurasia\gang_guangnan2014.pdf, eurasia\gang_guangnan2014v2_o.pdf},
 hhtype   = {grammar},
 inlg    = {Chinese Mandarin [cmn]},
 lgcode   = {Guangnan = SW Mandarin of the Central Yunnan type = Chinese Mandarin [cmn]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - BOOK
AU - Gang, Mu Cheng
PY - 2014
DA - 2014//
TI - Guangnan fangyan yanjiu
PB - Yunnan taxue chubanshe
CY - Kunming
ID - 548903
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="548903">
  <titleInfo>
    <title>Guangnan fangyan yanjiu</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Mu</namePart>
    <namePart type="given">Cheng</namePart>
    <namePart type="family">Gang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2014</dateIssued>
    <publisher>Yunnan taxue chubanshe</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Kunming</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">548903</identifier>
</mods>
</modsCollection>