Ta, Van Thông 2000

Ta, Van Thông. 2000. Loại tù trong tiêng Mang. In Viên Ngôn Ngũ Học (ed.), Loại tù trong các ngôn ngũ o Viêt Nam, 229-244. Hà Nôi: Nhà xuát ban Khoa học xã hôi.

@incollection{432119,
 address  = {Hà Nôi},
 author   = {Ta, Van Thông},
 booktitle = {Loại tù trong các ngôn ngũ o Viêt Nam},
 editor   = {Viên Ngôn Ngũ Học},
 pages   = {229-244},
 publisher = {Nhà xuát ban Khoa học xã hôi},
 title   = {Loại tù trong tiêng Mang},
 year    = {2000},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\ta_mang2000_o.txt},
 cfn    = {eurasia\ta_mang2000_o.pdf},
 fn     = {eurasia\ta_mang2000.pdf, eurasia\ta_mang2000_o.pdf},
 hhtype   = {minimal},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Mang [zng]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - CHAP
AU - Ta, Van Thông
ED - Học, Viên Ngôn Ngũ
PY - 2000
DA - 2000//
TI - Loại tù trong tiêng Mang
BT - Loại tù trong các ngôn ngũ o Viêt Nam
SP - 229
EP - 244
PB - Nhà xuát ban Khoa học xã hôi
CY - Hà Nôi
ID - 432119
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="432119">
  <titleInfo>
    <title>Loại tù trong tiêng Mang</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Van</namePart>
    <namePart type="given">Thông</namePart>
    <namePart type="family">Ta</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2000</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Loại tù trong các ngôn ngũ o Viêt Nam</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">Viên</namePart>
      <namePart type="given">Ngôn</namePart>
      <namePart type="given">Ngũ</namePart>
      <namePart type="family">Học</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>2000</dateIssued>
      <publisher>Nhà xuát ban Khoa học xã hôi</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Hà Nôi</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">432119</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>229</start>
      <end>244</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>