Sun, Hongkai 1990

Sun, Hongkai. 1990. Languages of the Ethnic Corridor in Western Sichuan. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 13(1). 1-31.

@article{39887,
 author   = {Sun, Hongkai},
 journal  = {Linguistics of the Tibeto-Burman Area},
 number   = {1},
 pages   = {1-31},
 title   = {Languages of the Ethnic Corridor in Western Sichuan},
 volume   = {13},
 year    = {1990},
 bestfn   = {eurasia\sun_western-sichuan1990_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\sun_western-sichuan1990_o.txt},
 cfn    = {eurasia\sun_western-sichuan1990_o.pdf},
 delivered = {eurasia\sun_western-sichuan1990_o.pdf},
 fn     = {eurasia\sun_western-sichuan1990.pdf, eurasia\sun_western-sichuan1990_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;minimal},
 inlg    = {English [eng]},
 keywords  = {language description},
 lgcode   = {Ersu = Ersu [ers], Namuyi = Namuyi [nmy], Shixing = Shixing [sxg], Minyak = Minyag-Western [wmg], Guiqiong [gqi], Ergong = Horpa [ero], Zhaba = Zhaba [zhb]},
 macro_area = {Eurasia},
 permission = {1},
 source   = {sealang},
 src    = {hh, sala, zurich},
 zurichcode = {(Sichuan)}
}