Yongxian Luo 2008

Yongxian Luo. 2008. Zhuang. In Anthony V. N. Diller and Jerold A. Edmondson and Yongxian Luo (eds.), The Tai-Kadai Languages, 317-377. London & New York: Routledge.

@incollection{32751,
 address  = {London & New York},
 author   = {Yongxian Luo},
 booktitle = {The Tai-Kadai Languages},
 editor   = {Anthony V. N. Diller and Jerold A. Edmondson and Yongxian Luo},
 pages   = {317-377},
 publisher = {Routledge},
 title   = {Zhuang},
 year    = {2008},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\luo_zhuang2008v2_o.txt},
 cfn    = {eurasia\luo_zhuang2008_o.pdf},
 fn     = {eurasia\luo_zhuang2008v2.pdf, eurasia\luo_zhuang2008v2_o.pdf, eurasia\luo_zhuang2008_o.pdf, eurasia\luo_zhuang2008.pdf, eurasia\luo_zhuang2008.pdf, eurasia\luo_zhuang2008_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;minimal},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Northern Zhuang: Wuming = Zhuang-Yongbei [zyb], Nandan = Zhuang-Guibei [zgb], Yishan = Zhuang-Liujiang [zlj], Du'an = Zhuang-Central Hongshuihe [zch], Southern Zhuang: Daxin = Zhuang-Zuojiang [zzj], Ningming = Zhuang-Zuojiang [zzj], Longan = Zhuang-Yongnan [zyn], Debao = Zhuang-Yang [zyg], Guangnam = Zhuang-Dai [zhd], Fengshan = Zhuang-Guibian [zgn]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {grambank, hh}
}