Lóng, Míngyào 1984

Lóng, Míngyào. 1984. Nàxī Yáoyŭ yu Dòngyŭ de guānxì. In Guìzhōu mínzú yánjiū 1984-3 yŭyīn yánjiū, 243-253. Guizhou Province Ethnic Classification Commission.

@incollection{325444,
 author   = {Lóng, Míngyào},
 booktitle = {Guìzhōu mínzú yánjiū 1984-3 yŭyīn yánjiū},
 pages   = {243-253},
 publisher = {Guizhou Province Ethnic Classification Commission},
 title   = {Nàxī Yáoyŭ yu Dòngyŭ de guānxì},
 year    = {1984},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\long_naxi-yao1984_o.txt},
 fn     = {eurasia\long_naxi-yao1984.pdf, eurasia\long_naxi-yao1984_o.pdf, eurasia\long_naxi-yao1984v2_o.pdf},
 hhtype   = {comparative;wordlist},
 inlg    = {Chinese Mandarin [cmn]},
 lgcode   = {Naxi Yao [NOCODE_Naxi-Yao], Guizhou Don = Southern Dong [kmc]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}