Sun, Hongkai 1983

Sun, Hongkai. 1983. Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei [The ethnic languages of the Six Rivers area and their genetic affiliations]. Minzu Xuebao 3. 98-274.

@article{309201,
 author    = {Sun, Hongkai},
 journal    = {Minzu Xuebao},
 pages     = {98-274},
 title     = {Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei},
 volume    = {3},
 year     = {1983},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\sun_six-rivers1983v2_o.txt},
 cfn      = {eurasia\sun_six-rivers1983.pdf},
 delivered   = {eurasia\sun_six-rivers1983.pdf},
 fn      = {eurasia\sun_six-rivers1983_o.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983v2.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983v2_o.pdf},
 hhnote    = {Journal title in worlcat is Minzu-xuebao: niankan = Journal of nationality researches},
 hhtype    = {overview;comparative;grammar_sketch},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Guiqionag = Guiqiong [gqi], Ersu = Ersu [ers], Ergong = Horpa [ero], Zhaba = Zhaba [zhb], Muya = Muya [mvm], Namuyi = Namuyi [nmy], Shixing = Shixing [sxg], Baima [bqh]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {The ethnic languages of the Six Rivers area and their genetic affiliations}
}
TY - JOUR
AU - Sun, Hongkai
PY - 1983
DA - 1983//
TI - Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei
JO - Minzu Xuebao
SP - 98
EP - 274
VL - 3
ID - 309201
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="309201">
  <titleInfo>
    <title>Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Hongkai</namePart>
    <namePart type="family">Sun</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1983</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Xuebao</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">309201</identifier>
  <part>
    <date>1983</date>
    <detail type="volume"><number>3</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>98</start>
      <end>274</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>