Sun, Hongkai 1983

Sun, Hongkai. 1983. Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei [The ethnic languages of the Six Rivers area and their genetic affiliations]. Minzu Xuebao 3. 98-274.

@article{309201,
 author    = {Sun, Hongkai},
 journal    = {Minzu Xuebao},
 pages     = {98-274},
 title     = {Liujiang liuyu de minzu yuyan ji qi xishu fen lei},
 volume    = {3},
 year     = {1983},
 bestfn    = {eurasia\sun_six-rivers1983_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\sun_six-rivers1983v2_o.txt},
 cfn      = {eurasia\sun_six-rivers1983.pdf},
 delivered   = {eurasia\sun_six-rivers1983.pdf},
 fn      = {eurasia\sun_six-rivers1983_o.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983v2_o.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983.pdf, eurasia\sun_six-rivers1983v2.pdf},
 hhnote    = {Journal title in worlcat is Minzu-xuebao: niankan = Journal of nationality researches},
 hhtype    = {overview;comparative;grammar_sketch},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Guiqionag = Guiqiong [gqi], Ersu = Ersu [ers], Ergong = Horpa [ero], Zhaba = Zhaba [zhb], Muya = Minyag-Western [wmg], Namuyi = Namuyi [nmy], Shixing = Shixing [sxg], Baima [bqh]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {The ethnic languages of the Six Rivers area and their genetic affiliations}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Guiqionag
Ersu
Ergong
Zhaba
Muya
Namuyi
Shixing
Baima