na 1972

1972. Adơi pơsram pơnuaĭ Chru, adŭ mơgru chơmrờp: Bơ-àr gah pô pơto (Em học vần, lớp vỡ lòng: Phần chỉ-nam). 278pp.

@misc{97397,
 pages   = {278},
 title   = {Adơi pơsram pơnuaĭ Chru, adŭ mơgru chơmrờp: Bơ-àr gah pô pơto (Em học vần, lớp vỡ lòng: Phần chỉ-nam)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Dutch [nld]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15086},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd], Primers [Zprm]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru