na 1995

1995. Taan rè rè gè suɔ dzunbombàà gɔ̀ɔ̀kuà dzuun. 7pp.

@misc{90820,
 pages   = {7},
 title   = {Taan rè rè gè suɔ dzunbombàà gɔ̀ɔ̀kuà dzuun},
 year    = {1995},
 country  = {Burkina Faso [BF]},
 lgcode   = {Dzùùngoo [dnn]},
 macro_area = {Africa},
 sil_id   = {37354},
 src    = {sil16},
 subject  = {Readers [Zrdr]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Dzùùngoo