Lin Xiangrong 1990

Lin Xiangrong. 1990. Sichuan Sheng Aba Zangzu Zizhizhou shuangyu diaocha baogao (Report on the investigation of bilingualism in Aba Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan Province). In the Association for the Study of Bilingualism among China's Ethnic Minorities (ed.), Zhongguo Shaoshu Minzu Shuangyu Jiaoxue Yanjiu Lunji (Collected Studies on Bilingualism among China's Ethnic Minorities). Beijing: Minzu Chubanshe.

@incollection{8974,
 address  = {Beijing},
 author  = {Lin Xiangrong},
 booktitle = {Zhongguo Shaoshu Minzu Shuangyu Jiaoxue Yanjiu Lunji (Collected Studies on Bilingualism among China's Ethnic Minorities)},
 editor  = {the Association for the Study of Bilingualism among China's Ethnic Minorities},
 publisher = {Minzu Chubanshe},
 title   = {Sichuan Sheng Aba Zangzu Zizhizhou shuangyu diaocha baogao (Report on the investigation of bilingualism in Aba Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan Province)},
 year   = {1990},
 inlg   = {English [eng]},
 lgcode  = {Mandarin Chinese [cmn] (computerized assignment from "shuangyu")},
 src    = {lapolla-tibeto-burman}
}
TY - CHAP
AU - Xiangrong, Lin
ED - among China’s Ethnic Minorities, the Association for the Study of Bilingualism
PY - 1990
DA - 1990//
TI - Sichuan Sheng Aba Zangzu Zizhizhou shuangyu diaocha baogao (Report on the investigation of bilingualism in Aba Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan Province)
BT - Zhongguo Shaoshu Minzu Shuangyu Jiaoxue Yanjiu Lunji (Collected Studies on Bilingualism among China’s Ethnic Minorities)
PB - Minzu Chubanshe
CY - Beijing
ID - 8974
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="8974">
  <titleInfo>
    <title>Sichuan Sheng Aba Zangzu Zizhizhou shuangyu diaocha baogao (Report on the investigation of bilingualism in Aba Tibetan Autonomous Prefecture of Sichuan Province)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Lin</namePart>
    <namePart type="family">Xiangrong</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1990</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Zhongguo Shaoshu Minzu Shuangyu Jiaoxue Yanjiu Lunji (Collected Studies on Bilingualism among China’s Ethnic Minorities)</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">the</namePart>
      <namePart type="given">Association</namePart>
      <namePart type="given">for</namePart>
      <namePart type="given">the</namePart>
      <namePart type="given">Study</namePart>
      <namePart type="given">of</namePart>
      <namePart type="given">Bilingualism</namePart>
      <namePart type="family">among China’s Ethnic Minorities</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1990</dateIssued>
      <publisher>Minzu Chubanshe</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Beijing</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">8974</identifier>
</mods>
</modsCollection>