Li, Zihe 2013

Li, Zihe. 2013. Malimasahua gaikuang [A brief description of Malimasa]. Hanzangyu Xuebao [Journal of Sino-Tibetan linguistics] 7. 91-117.

@article{574157,
 author     = {Li, Zihe},
 journal    = {Hanzangyu Xuebao [Journal of Sino-Tibetan linguistics]},
 pages     = {91-117},
 title     = {Malimasahua gaikuang},
 volume     = {7},
 year      = {2013},
 hhtype     = {grammar_sketch},
 inlg      = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Malimasa = Mali Masa = Yongning ba Na = Yongning Na [nru]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A brief description of Malimasa},
 title_original = {玛丽玛萨话概况}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Malimasa = Mali Masa = Yongning ba Na