Erika Sandman 2016

Erika Sandman. 2016. A Grammar of Wutun. (Doctoral dissertation, University of Helsinki; xii+370pp.)

@phdthesis{557310,
 author   = {Erika Sandman},
 pages   = {xii+370},
 school   = {University of Helsinki},
 title   = {A Grammar of Wutun},
 year    = {2016},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\sandman_wutun2016.txt},
 cfn    = {eurasia\sandman_wutun2016.pdf},
 delivered = {eurasia\sandman_wutun2016.pdf},
 fn     = {eurasia\sandman_wutun2016.pdf, eurasia\sandman_wutun2016_o.pdf},
 hhtype   = {grammar},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Wutunhua [wuh]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - THES
AU - Sandman, Erika
PY - 2016
DA - 2016//
TI - A Grammar of Wutun
PB - University of Helsinki
ID - 557310
U1 - Ph.D. thesis
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="557310">
  <titleInfo>
    <title>A Grammar of Wutun</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Erika</namePart>
    <namePart type="family">Sandman</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name>
    <namePart>University of Helsinki</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">degree grantor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2016</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">thesis</genre>
  <genre>Ph.D. thesis</genre>
  <identifier type="citekey">557310</identifier>
</mods>
</modsCollection>