Yin, Weibin 2000

Yin, Weibin. 2000. Yèlóng huà gàikuàng [A brief sketch of Yelong]. Minzu Yuwen 2000. 61-75.

@article{553719,
 author     = {Yin, Weibin},
 journal    = {Minzu Yuwen},
 number     = {6},
 pages     = {61-75},
 title     = {Yèlóng huà gàikuàng},
 volume     = {2000},
 year      = {2000},
 besttxt    = {ptxt\eurasia\yin_yelong2000.txt},
 cfn      = {eurasia\yin_yelong2000_o.pdf},
 delivered   = {eurasia\yin_yelong2000_o.pdf},
 fn       = {eurasia\yin_yelong2000_o.pdf, eurasia\yin_yelong2000.pdf},
 hhtype     = {grammar_sketch},
 inlg      = {Chinese Mandarian [cmn]},
 lgcode     = {Yelong Lawurong = Yelong Lavrung = Guanyinqiao [jiq]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A brief sketch of Yelong},
 title_original = {业隆话概况}
}
TY - JOUR
AU - Yin, Weibin
PY - 2000
DA - 2000//
TI - Yèlóng huà gàikuàng
JO - Minzu Yuwen
SP - 61
EP - 75
VL - 2000
IS - 6
ID - 553719
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="553719">
  <titleInfo>
    <title>Yèlóng huà gàikuàng</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Weibin</namePart>
    <namePart type="family">Yin</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2000</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">553719</identifier>
  <part>
    <date>2000</date>
    <detail type="volume"><number>2000</number></detail>
    <detail type="issue"><number>6</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>61</start>
      <end>75</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>