Alexander Kautzsch 2004

Alexander Kautzsch. 2004. Earlier African American English: morphology and syntax. In Kortmann, Bernd and Schneider, Edgar W. and Burridge, Kate and Mesthrie, Rajend and Upton, Clive (eds.), Morphology and Syntax, 341-355. Berlin: Mouton de Gruyter.

@incollection{549879,
 address  = {Berlin},
 author   = {Alexander Kautzsch},
 booktitle = {Morphology and Syntax},
 editor   = {Kortmann, Bernd and Schneider, Edgar W. and Burridge, Kate and Mesthrie, Rajend and Upton, Clive},
 pages   = {341-355},
 publisher = {Mouton de Gruyter},
 series   = {A Handbook of Varieties of English},
 title   = {Earlier African American English: morphology and syntax},
 volume   = {2},
 year    = {2004},
 besttxt  = {ptxt\eurasia\kautzsch_earlier-african-american2004_s.txt},
 cfn    = {eurasia\kautzsch_earlier-african-american2004_s.pdf},
 delivered = {eurasia\kautzsch_earlier-african-american2004_s.pdf},
 fn     = {eurasia\kautzsch_earlier-african-american2004_s.pdf},
 hhtype   = {grammar_sketch},
 inlg    = {English [eng]},
 isbn    = {9783110175325},
 lgcode   = {Earlier African American = English [eng]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}