Stevan Harrell 2001

Harrell, Stevan. 2001. Ways of Being Ethnic in Southwest China. Berkeley: University of California Press. xii+370pp.

@book{549299,
 address  = {Berkeley},
 author   = {Stevan Harrell},
 pages   = {xii+370},
 publisher = {University of California Press},
 title   = {Ways of Being Ethnic in Southwest China},
 year    = {2001},
 bestfn   = {eurasia\harrell_southwest-china2001.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\harrell_southwest-china2001_o.txt},
 cfn    = {eurasia\harrell_southwest-china2001.pdf},
 delivered = {eurasia\harrell_southwest-china2001.pdf},
 fn     = {eurasia\harrell_southwest-china2001.pdf, eurasia\harrell_southwest-china2001_o.pdf},
 hhtype   = {overview;ethnographic},
 inlg    = {English [eng]},
 isbn    = {9780295804071},
 lgcode   = {Nuoso = Yi [iii], Lipuo, Prmi, Naze = Na = Mosuo [nru], Yala = Lila = Niluo = Aluo [yna], Shuitian = Laluo = Naluo Yi [ylo], Tazhi = Yi-Wuding-Luquan [ywq], Nasu = Abu = Hong Yi = Yi-Wuding-Luquan [ywq]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {815969420},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Nuoso
Lipuo
  Prmi
   Naze = Na
   Yala = Lila = Niluo
   Shuitian = Laluo
   Tazhi
   Nasu = Abu = Hong Yi