Wang, Jingliu 2004

Wang, Jingliu. 2004. Kèmù yŭ [The Kemu language]. In He, Lifeng and William Tan (eds.), Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu [Extraordinary languages of Yunnan], 317-360. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

@incollection{478474,
 address      = {Kunming},
 author      = {Wang, Jingliu},
 booktitle     = {Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu},
 editor      = {He, Lifeng and William Tan},
 pages       = {317-360},
 publisher     = {Yunnan Minzu Chubanshe},
 series      = {Yunnan Minority Language Commission and SIL International Joint Publication Series},
 title       = {Kèmù yŭ},
 year       = {2004},
 booktitle_english = {Extraordinary languages of Yunnan},
 hhtype      = {grammar_sketch},
 inlg       = {Chinese-Mandarin [cmn]},
 lgcode      = {Kemu = Khmu [kjg]},
 macro_area    = {Eurasia},
 src        = {hh},
 title_english   = {The Kemu language}
}
TY - CHAP
AU - Wang, Jingliu
ED - He, Lifeng
ED - Tan, William
PY - 2004
DA - 2004//
TI - Kèmù yŭ
BT - Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu
T3 - Yunnan Minority Language Commission and SIL International Joint Publication Series
SP - 317
EP - 360
PB - Yunnan Minzu Chubanshe
CY - Kunming
ID - 478474
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="478474">
  <titleInfo>
    <title>Kèmù yŭ</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Jingliu</namePart>
    <namePart type="family">Wang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2004</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">Lifeng</namePart>
      <namePart type="family">He</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">William</namePart>
      <namePart type="family">Tan</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>2004</dateIssued>
      <publisher>Yunnan Minzu Chubanshe</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Kunming</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
    <relatedItem type="host">
      <titleInfo>
        <title>Yunnan Minority Language Commission and SIL International Joint Publication Series</title>
      </titleInfo>
    </relatedItem>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">478474</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>317</start>
      <end>360</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>