Huang, Bufan 2007

Huang, Bufan. 2007. Lawurongyu yanjiu \zh{拉塢戎語研究} (Study on the Lavrung language). Beijing: Minzu chubanshe.

@book{470490,
 address  = {Beijing},
 author   = {Huang, Bufan},
 publisher = {Minzu chubanshe},
 title   = {Lawurongyu yanjiu \zh{拉塢戎語研究} (Study on the Lavrung language)},
 year    = {2007},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Thugschen = Khroskyabs [jiq]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {gj}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Thugschen