Huang, Bufan 1991

Huang, Bufan. 1991. Daofuyu \zh{道孚语} (The Rtau language). In Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng Wangmu and Liu, Ju (eds.), Zangmianyu shiwuzhong \zh{藏缅语十五种} (Fifteen Tibeto-Burman languages), 1-45. Beijing: Yanshan chubanshe \zh{北京:燕山出版社}.

@incollection{470488,
 address    = {Beijing},
 author    = {Huang, Bufan},
 booktitle   = {Zangmianyu shiwuzhong \zh{藏缅语十五种} (Fifteen Tibeto-Burman languages)},
 editor    = {Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng Wangmu and Liu, Ju},
 pages     = {1-45},
 publisher   = {Yanshan chubanshe \zh{北京:燕山出版社}},
 title     = {Daofuyu \zh{道孚语} (The Rtau language)},
 year     = {1991},
 inlg     = {zh},
 lgcode    = {Stau = Horpa [ero]},
 macro_area  = {Eurasia},
 note_original = {,戴庆夏、黄布凡、傅爱兰、仁增旺姆、刘菊},
 src      = {gj}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Stau