na 1996

1996. Jiri wɔ̀ɔ̀ tsùùŋ'n kur'la kùnàgoo. 27pp.

@misc{37400,
 pages   = {27},
 title   = {Jiri wɔ̀ɔ̀ tsùùŋ'n kur'la kùnàgoo},
 year    = {1996},
 country  = {Burkina Faso [BF]},
 lgcode   = {Dzùùngoo [dnn]},
 macro_area = {Africa},
 sil_id   = {37356},
 src    = {sil16},
 subject  = {Readers [Zrdr]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Dzùùngoo