Yang Zhenhong 2009

Zhenhong, Yang. 2009. An overview of the Mosuo language. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 32(2). 1-43.

@article{319342,
 author   = {Yang Zhenhong},
 journal  = {Linguistics of the Tibeto-Burman Area},
 number   = {2},
 pages   = {1-43},
 title   = {An overview of the Mosuo language},
 volume   = {32},
 year    = {2009},
 bestfn   = {eurasia\zhenhong_mosuo2009.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\zhenhong_mosuo2009.txt},
 cfn    = {eurasia\zhenhong_mosuo2009.pdf},
 delivered = {eurasia\zhenhong_mosuo2009.pdf},
 fn     = {eurasia\zhenhong_mosuo2009.pdf, eurasia\zhenhong_mosuo2009_o.pdf},
 hhtype   = {grammar_sketch},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Mosuo [nru]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Mosuo