Huáng, Bùfán 1990

Huáng, Bùfán. 1990. Dàofú yŭyīn hé dòngcí biànhuà [Phonology and verb conjugation in Dàofú/rTau]. Minzu Yuwen 1990(5). 23-30.

@article{318654,
 author    = {Huáng, Bùfán},
 journal    = {Minzu Yuwen},
 number    = {5},
 pages     = {23-30},
 title     = {Dàofú yŭyīn hé dòngcí biànhuà},
 volume    = {1990},
 year     = {1990},
 hhtype    = {phonology},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Daofu rTau = Horpa [ero]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Phonology and verb conjugation in Dàofú/rTau}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Daofu rTau