Duō'ĕrjí, {} 1998

Duō'ĕrjí, {}. 1998. Dàofúyŭ Géshízāhuà yánjiū [Research on the Géshízā variety of the Dàofú language]. Bĕijīng: Zhōngguó Zàngxué Chūbānshè. 298pp.

@book{318532,
 address    = {Bĕijīng},
 author    = {Duō'ĕrjí, {}},
 pages     = {298},
 publisher   = {Zhōngguó Zàngxué Chūbānshè},
 title     = {Dàofúyŭ Géshízāhuà yánjiū},
 year     = {1998},
 fn      = {eurasia\duoerji_daofuyu1998pages.pdf},
 hhtype    = {grammar_sketch},
 inlg     = {French [fra]},
 lgcode    = {Geshiza = Horpa [ero]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Research on the Géshízā variety of the Dàofú language}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Geshiza