Gerd Jendraschek 2012

Gerd Jendraschek. 2012. A grammar of Iatmul. Regensburg: Habilitationsschrift, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg. xv+564pp.

@book{315920,
 address    = {Regensburg},
 author     = {Gerd Jendraschek},
 pages     = {xv+564},
 publisher   = {Habilitationsschrift, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg},
 school     = {Universtiy of Regensburg},
 title     = {A grammar of Iatmul},
 type      = {Habilitation thesis},
 year      = {2012},
 bestfn     = {papua\jendraschek_iatmul2012.pdf},
 besttxt    = {ptxt\papua\jendraschek_iatmul2012.txt},
 cfn      = {papua\jendraschek_iatmul2012.pdf},
 citekeys    = {langsci237:jendraschek2012 langsci315:jendraschek:2012},
 delivered   = {papua\jendraschek_iatmul2012.pdf},
 fn       = {papua\jendraschek_iatmul2012.pdf},
 hhtype     = {grammar},
 inlg      = {English [eng]},
 isreferencedby = {langsci237 langsci315},
 lgcode     = {Iatmul [ian]},
 macro_area   = {Papunesia},
 oclc      = {816072585},
 src      = {hh, langsci}
}