Damian Satterthwaite-Phillips 2011

Satterthwaite-Phillips, Damian. 2011. Phylogenetic inference of the Tibeto-Burman languages or On the usefulness of lexicostatistics (and "Megalo"-comparison) for the subgrouping of Tibeto-Burman. Stanford University dissertation. (285pp.)

@phdthesis{315762,
 author   = {Damian Satterthwaite-Phillips},
 pages   = {285},
 school   = {Stanford University},
 title   = {Phylogenetic inference of the Tibeto-Burman languages or On the usefulness of lexicostatistics (and "Megalo"-comparison) for the subgrouping of Tibeto-Burman},
 year    = {2011},
 bestfn   = {eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011_o.txt},
 cfn    = {eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011.pdf},
 delivered = {eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011.pdf},
 fn     = {eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011_o.pdf, eurasia\satterthwaite_tibeto-burman2011.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Mandarin, Baihong = Bukong = Honi [mja], Biyue = Biyo [byo], Burmese [mya], Hani [hni], Jinghpo, Jinuo = Youle Jinuo [jiu], Kucong [lkc], Lahu Na = Lahu [lhu], Lahu Shi [lhi], Lisu [lis], Nasu = Wuding-Luquan Yi [ywq], Naxi [nxq], Nisu, Nosu = Yi [iii], Nusu [nuf], Samei [smh], Zaiwa [atb], Zaozou [zal]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {748502355},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Mandarin
  Baihong = Bukong
  Biyue
  Burmese
  Hani
  Jinghpo
   Jinuo
   Kucong
   Lahu Na
   Lahu Shi
   Lisu
   Nasu
   Naxi
   Nisu
    Nosu
    Nusu
    Samei
    Zaiwa
    Zaozou