na 1972

1972. Bơ-àr gah pô pơto pơto pơnuaĭ kơtih: Adŭ mơgru chơmrờp (Em học toán cho các sác-tôc: Lớp vỡ lòng). 104pp.

@misc{163238,
 pages   = {104},
 title   = {Bơ-àr gah pô pơto pơto pơnuaĭ kơtih: Adŭ mơgru chơmrờp (Em học toán cho các sác-tôc: Lớp vỡ lòng)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15090},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd], Arithmetic [Zarth]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru