Search languages, families, and dialects

Name (primary or alternative)
ISO 639-3
Glottocode
Country
Glottocode Name Family
karo1303 Karon Dori Maybrat-Karon