Bui Khăc Viêt 1969

Bui Khăc Viêt. 1969. Môt sô kinh nghiêm biên soan tư ­diên ngôn ngư ơ cac nươc chư nghia [Some experiences in preparing dictionaries in socialist countries]. Ngôn-ngư 1969. 27-31.

@article{136830,
 author    = {Bui Khăc Viêt},
 journal    = {Ngôn-ngư},
 number    = {2},
 pages     = {27-31},
 title     = {Môt sô kinh nghiêm biên soan tư ­diên ngôn ngư ơ cac nươc chư nghia},
 volume    = {1969},
 year     = {1969},
 inlg     = {vie},
 keywords   = {Vietnamese: Lexicography},
 lgcode    = {Vietnamese [vie] (computerized assignment from "dien")},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {sala},
 title_english = {Some experiences in preparing dictionaries in socialist countries}
}